MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ŚRODA - godz. 7.25 – godz. 15.00

CZWARTEK - godz. 9.25-  godz.17.00 

 

Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe


W Polsce od ponad dwudziestu lat nie ma procedury przymusowego leczenia alkoholików. Osoba, wobec której prowadzona jest procedura, zostaje zobowiązana do poddania się leczeniu odwykowemu, a nie skazana.     

Powyższe informacje reguluje:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 02.147.1231)

Przesłanki uprawniające do zobowiązania danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu, to zgodnie z art.24 ustawy:

  • rozkład życia rodzinnego;
  • demoralizacja małoletnich;
  • uchylanie się od zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny;
  • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.


Ważne! Uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką, aby rozpocząć procedurę. Przesłanki muszą mieć charakter społeczny a nie zdrowotny i dotyczyć sytuacji, w których postępowanie osoby uzależnionej uderza bezpośrednio w prawne i osobiste dobra innych osób, co uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w sferę jej samodzielnego decydowania o sobie.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba:

  • członek rodziny, dalecy krewni, sąsiad itp.
  • instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp
     

Jak złożyć wniosek:

  1. osobiście w biurze Komisji, które znajduje się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień (Adres: 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, pokój nr 9, Telefon : 17 850-60-97;godziny przyjęć: środa 7.25-15.00, czwartek 9.25-17.00;
  2. drogą pocztową na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień, MKRPA, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17

Wniosek można pobrać tutaj

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeszowie